Severina za doček Nove godine 2017 nastupa u Baru

Severina za doček Nove godine 2017. nastupa u Baru, za reprizu – Bajaga i instruktori

Za one koji odluče da novogodišnje dane provedu u Baru, TO Bar i Opština Bar pripremili su raznovrsni program koji će trajati od 26. decembra do 2. januara. Za zabavljanje publike tokom dočeka angažovani su Katapult i Severina Vučković. Za reprizu sutradan biće zaduženi Akademija i Bajaga i instruktori. Podsetimo, Bajaga i instruktori će za sam doček Nove godine svirati u Beogradu.

Tu­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja Bar i Op­šti­na Bar dru­gu go­di­nu za­re­dom or­ga­ni­zu­ju ,,Bar­ski no­vo­go­di­šnji he­pe­ning” na Tr­gu Vla­di­mi­ra i Ko­sa­re. He­pe­ning će tra­ja­ti od 26. de­cem­bra do 2. ja­nu­a­ra, a zve­zda no­vo­go­di­šnje no­ći bi­će hr­vat­ska pop zvezda Se­ve­ri­na.

***Pogledajte ponude za doček Nove godine 2017 u Beogradu***

U pro­gra­mu će uče­stvo­va­ti iz­vo­đa­či raz­li­či­tih mu­zič­kih žan­ro­va (et­no, na­rod­ne, rep, pop i rok) iz Ba­ra, Cr­ne Go­re i re­gi­o­na.

Prvih pet dana program će počinjati u 19 i trajaće do 22 sata. 31. decembra dan će početi zabavom za najmlađe u 13 časova, a koncerti u 21 sat.

Bar­ski no­vo­go­di­šnji he­pe­ning za posetioce svih uzrasta

“Pored muzičkog dijela, na trgu koji će biti okićen i ukrašen, biće postavljeni i brojni štandovi na kojima će posjetioci moći da degustiraju i kupe barske specijalitete. TO Bar će u saradnji sa hotelima i turističkim organizacijama pripremiti sedmodnevni, petodnevni i trodnevni aranžman koji će biti dostupan svima koji žele da novogodišnje praznike provedu u Baru”, kazali su iz organizacije.

Prema njihovim rečima, u saradnji sa NTO i LTO Budve, Tivta i Herceg Novog, Barski novogodišnji program biće promovisan na konferencijama za medije od 16. novembra do 6. decembra u Podgorici, Beogradu, Trebinju, Dubrovniku, Tirani, Skadru, Ljubljani i Zagrebu.

Fi­nan­sij­ska kon­struk­ci­ja za sve iz­vo­đa­če, s kom­plet­nim pro­mo­tiv­nim ak­tiv­no­sti­ma za­o­kru­že­na je na oko 75.000 eura.

Podsetimo se, Severina je za doček 2014. nastupala u Bečićima za 50.000 eura, naredne godine u Poreču za istu cifru, dok je za doček Nove 2016. nastupala u Dubrovniku.